LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 15/03/2023 Chi tiết
°
3308 người đang online