Cơ cấu tổ chức

100%

1. Ban Giám đốc

- Bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở

- Ông Mai Văn Thoại, Phó Giám đốc Sở

- Ông Vũ Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở

2. Các phòng, đơn vị

- Văn phòng - Thanh tra

- Phòng Hợp tác Quốc tế

- Phòng Lãnh sự Biên giới

°
1977 người đang online