Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng

Đăng ngày 21 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Công văn số 445/HĐPB-STP ngày 13/3/2023 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Sở Ngoại vụ đã quán triệt, đẩy mạnh triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức của Sở.

Theo đó, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-SNgV về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Kế hoạch số 10/KH-SNgV ngày 13/02/2023 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đối ngoại năm 2023, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Ngoại vụ, nghiêm túc tập tung nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, cụ thể như sau:

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018;

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN;

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

 - Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

- Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;

- Kết luận 05- KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

- Phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua năm 2022 và 2023 (bao gồm): Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật thi đua khen thưởng.

Việc triển khai thực hiện các văn bản, quy định của pháp luật như trên sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động về công tác PCTN, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./. 

Xem nội dung file tuyên truyền tại đây

<

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn công tác bảo hộ công dân thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an...(18/05/2023 4:07 CH)

Triển khai công tác bảo hộ công dân thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và...(27/04/2023 2:02 CH)

Không chủ quan với COVID-19(17/04/2023 4:02 CH)

Nhìn lại kết quả về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và...(29/03/2023 9:42 CH)

Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch(27/03/2023 10:57 CH)

70 người đang online