Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cấp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 10 - 11 - 2022
100%

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) là cơ sở để theo dõi, đánh giá khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các ngành, địa phương; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các ngành, địa phương trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số. Góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị Quyết số 06-NQ/TU ngày 10-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ chỉ số chuyển đổi số được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu Chương trình chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hằng năm của các ngành, địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc hướng dẫn, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các ngành, địa phương theo đúng quy định. Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau đánh giá; phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các ngành, địa phương có thứ hạng thấp để khắc phục những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng dự toán kinh phí, đưa vào kế hoạch ngân sách chi hằng năm của Sở Thông tin và Truyền thông; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các chỉ số chuyển đổi số; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, số liệu, tài liệu kiểm chứng về mức độ chuyển đổi số của ngành, địa phương theo đúng thời gian qui định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc kiểm tra, xác minh số liệu và đánh giá mức độ chuyển đổi số của ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm đối với UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của ngành, địa phương.

<

Tin mới nhất

Hội thảo kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ CNTT phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số,...(11/12/2023 9:09 SA)

Thanh Hóa: Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2023(10/12/2023 9:07 SA)

Thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa gắn với thương mại điện tử(08/11/2023 9:24 SA)

Tài liệu diễn đàn Kinh tế số, Xã hội số lần thứ nhất(08/11/2023 9:18 SA)

Thanh Hóa hái "quả ngọt" từ chuyển đổi số(01/11/2023 9:22 SA)

°
3361 người đang online