Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Đăng ngày 04 - 02 - 2023
100%

Chiều ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp  luật; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số...

Cụ thể, năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội thông qua 12 dự án luật, 6 nghị quyết. Các bộ, ngành ban hành khoảng 403 thông tư và tham mưu trình Chính phủ ban hành 131 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 29 quyết định; cả nước tổ chức 549.271 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp; phát miễn phí hơn 62 triệu bản tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Đến ngày 31/12/2022, các bộ, ngành, địa phương rà soát, ban hành 2.358 quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; cắt giảm 1041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa đối với 59 TTHC/nhóm TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên 12 lĩnh vực quản lý nhà nước. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn tại các bộ, ngành đạt 99,96%; tại địa phương, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn tại cấp tỉnh đạt 99,33%, cấp huyện đạt 98,27%, cấp xã đạt 99,56%. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử chỉ đạt khoảng 10,25%; tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đạt khoảng 35,56%.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập; giảm 8 cục (thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 145 vụ và tương đương (thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. 63 tỉnh/thành phố giảm 2.159 tổ chức phòng và tương đương, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Cả nước giảm 79.057 người (chiếm 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016 - 2021). Giai đoạn 2020 - 2022, các bộ, ngành, địa phương tuyển dụng 18.867 công chức và 125.104 viên chức. Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, rà soát xử lý gần 100.000 trường hợp, trong đó thu hồi quyết định tuyển dụng trên 1.200 trường hợp.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

100% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch chuyển đổi số; 63/63 địa phương thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng; 46/63 địa phương triển khai xây dựng mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp cơ sở; tổng số Tổ công nghệ số cộng đồng cả nước đạt 68.933 tổ, thu hút hơn 320.000 thành viên tham gia. 22/22 bộ, cơ quan ngang bộ, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia…

Năm 2023, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy thích ứng linh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ.

Đồng chí Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận tại Phiên họp.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  Đảng ta đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược, bởi đây là lĩnh vực còn nhiều băn khoăn, trăn trở, tâm tư. Thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các đột phá chiến lược theo chủ trương, đường lối của Đảng, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 3 đột phá chiến lược để thực hiện. Các Bộ, ngành, địa phương cần quán triệt chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ là "Đoàn kết kỷ cương - Bản lĩnh linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời hiệu quả".

Nhấn mạnh ý nghĩa của công tác CCHC; nêu bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, và nguyên nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Năm 2023 xác định là năm dữ liệu số, do đó cần phải triển khai đồng bộ giữa các Bộ, ngành, địa phương để tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho riêng mình, từ đó khai thác, ứng dụng, chuyển thành nền kinh tế số, xã hội số. Kiện toàn bộ máy chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng; sớm ban hành kế hoạch CCHC năm 2023 (trước ngày 15/2/2023); gắn CCHC với chuyển đổi số; nâng cao chỉ số cạnh tranh quốc gia và cấp tỉnh; nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, rà soát bãi bỏ các văn bản thủ tục không cần thiết, mạnh dạn cắt bỏ các khâu trung gian; tăng cường sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới cơ chế vận hành một cửa liên thông; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường giám sát quyền lực và thanh tra, kiểm tra khâu thực hiện...

CCHC phải tiến hành đồng bộ, thông suốt, quyết tâm hành động từ Trung ương tới địa phương theo tinh thần “tiền hô hậu ủng, nhất hô bái ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Tránh tình trạng “trên nóng dưới lạnh, dưới nóng trên lạnh”. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên phải tiên phong đi đầu thực hiện CCHC, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC, phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm. Tạo thuận lợi nhất, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp, nền kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

<

Tin mới nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa(12/11/2023 9:53 SA)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023(09/11/2023 9:55 SA)

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2023(13/10/2023 3:47 CH)

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm...(02/08/2023 2:22 CH)

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; sơ kết 03 năm thực hiện...(10/06/2023 10:04 SA)

°
3248 người đang online