Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

Ngày 25/10/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ban hành Kế hoạch số 02-KH/BTC về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024. Nội dung Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. 

- Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng. Hình thành các nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh lan tỏa vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

- Công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo, thu hút đông đảo đối tượng tham gia. Công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công khai, minh bạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024.

2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các cơ quan tham mưu Cuộc thi

2.1. Ban Chỉ đạo Cuộc thi

Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy).

2.2. Ban Tổ chức Cuộc thi

- Ban Tổ chức Cuộc thi gồm các đồng chí thuộc Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

2.3. Hội đồng chấm giải

- Hội đồng thẩm định giải gồm các đồng chí lãnh đạo thuộc Ban Tổ chức Cuộc thi do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Ban Giám khảo Cuộc thi gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Nhóm Chuyên gia và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng  Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi.

- Hội đồng thẩm định, Ban Giám khảo Cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực) trong quá trình hoạt động.

2.4. Tổ Thư ký Cuộc thi 

Tổ Thư ký Cuộc thi là các đồng chí thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và một số thành viên của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

2.5. Cơ quan Thường trực Cuộc thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Đối tượng dự thi

- Người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi).

- Khuyến khích sự tham gia của: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh.

- Các tác phẩm dạng báo viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết tham gia dự thi: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

- Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

- Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội, các quy định khác của pháp luật.

4. Tiêu chí đối với tác phẩm dự thi

4.1. Tiêu chí chung

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip, bảo đảm quy định về hình thức nêu tại Thể lệ Cuộc thi (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giá/nhóm tác giả khác).

4.2. Tiêu chí về chủ đề, nội dung

- Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tố chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

- Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay (Phụ lục định hướng chủ đề ban hành kèm theo Kế hoạch này).

4.3. Về bản quyền

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi.

- Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/đăng tải kèm theo về cơ quan, đơn vị đã nhận tác phẩm hoặc gửi về đơn vị thường trực Cuộc thi.

- Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

5. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ dự thi

5.1. Thời gian

- Cơ quan Thường trực Cuộc thi sẽ nhận bài viết dự thi từ khi ban hành kế hoạch phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30/6/2024 (tính theo dấu bưu điện).

- Thời gian chấm bài dự thi từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 20/7/2024; sau khi chấm thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn các bài dự thi xuất sắc gửi tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư, năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức trước ngày 31/7/2024.

5.2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

- Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống tại địa phương nào thì gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện của địa phương đó (gồm bản in và file mềm).

- Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc nhóm đối tượng gửi tác phẩm về Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện thì gửi tác phẩm tham gia dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (qua phòng Tuyên Truyền - Báo chí - Xuất bản), địa chỉ: số 04, đường Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời gửi file mềm các tác phẩm dự thi về Email: thivietchinhluan35thanhhoa@gmail.com.

5.3. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm: Báo cáo tổng kết quá trình triển khai cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương (trong đó: nêu rõ hình thức triển khai, tổng số bài dự thi thu được và số bài dự thi theo từng loại hình; số bài gửi dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi sau khi thẩm định, đánh giá); nội dung các bài viết gửi dự thi sau khi thẩm định, đánh giá (bản in và file mềm) và minh chứng kèm theo với các bài viết đã được đăng tải trong quá trình triển khai cuộc thi; danh sách tổng số bài viết dự thi đã thu nhận được và danh sách các bài viết sau khi thẩm định, đánh giá và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (theo mẫu của Ban Tổ chức).

6. Tổ chức thu nhận hồ sơ

- Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thu nhận, đánh giá các tác phẩm dự thi theo quy định và lập hồ sơ gửi về Ban Chỉ đạo Cuộc thi (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Cuộc thi). Các cơ quan, đơn vị, địa phương không gửi hồ sơ dự thi không được xét giải Tập thể.

- Nơi nhận hồ sơ dự thi: Phòng Tuyên Truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (số 04, đường Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), đồng thời gửi file mềm các tác phẩm dự thi về Email: thivietchinhluan35thanhhoa@gmail.com (liên hệ đồng chí Nguyễn Duy Thành, điện thoại: 0989.338.264).

7. Thời gian đánh giá các tác phẩm dự thi

- Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 05/7/2024: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tiến hành sàng lọc, đánh giá ban đầu, chuẩn bị tổ chức chấm thi.

- Từ ngày 06/7/2024 đến hết ngày 20/7/2024: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ chấm sơ khảo, chung khảo, xét giải thưởng.

8Công bố và trao giải: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2024.

<

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và...(02/04/2024 4:20 CH)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm...(20/11/2023 5:23 CH)

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quộc hội khóa XV thông qua tại kỳ...(16/10/2023 3:40 CH)

Hướng dẫn cách thức, quy trình gia hạn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định...(23/06/2023 9:11 SA)

Tăng cường sử dụng điện tiết kiệm mùa khô, nắng nóng năm 2023(22/06/2023 9:14 SA)

°
210 người đang online