Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quộc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 2118/HĐPH-STP ngày 02/10/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo đó Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban ngành đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật, nghị quyết do cơ quan chủ trì soạn thảo trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện.

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân; thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các 8 Luật (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam) và các Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Trên cơ sở đó Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 30/KH-SNgV ngày 11/10/2023 về Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL; qua đó tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về các Luật, Nghị quyết mới được Quộc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 có liên quan, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Ngoại vụ; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Ngoại vụ. Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Ngoại vụ yêu cầu Các phòng thuộc Sở Ngoại vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn quan tâm, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin 4 pháp luật đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Ngoại vụ, nghiêm túc tập tung nghiên cứu các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, cụ thể như sau:

1. Các Luật mới, gồm:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Luật Đấu thầu;

- Luật Giá;

- Luật Giao dịch điện tử;

- Luật Hợp tác xã;

- Luật Phòng thủ dân sự;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Các Nghị quyết tập trung tuyên truyền, gồm:

- Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023;

- Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 08/6/2023 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024;

- Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

- Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về việc giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng;

- Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV…

Xem các Luật, Nghị quyết tại đây

<

Tin mới nhất

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và...(02/04/2024 4:20 CH)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm...(20/11/2023 5:23 CH)

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quộc hội khóa XV thông qua tại kỳ...(16/10/2023 3:40 CH)

Hướng dẫn cách thức, quy trình gia hạn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định...(23/06/2023 9:11 SA)

Tăng cường sử dụng điện tiết kiệm mùa khô, nắng nóng năm 2023(22/06/2023 9:14 SA)

°
209 người đang online