Thông báo việc triển khai Hướng dẫn của Bộ Công an về thực hiện một số quy định “Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước”

Đăng ngày 29 - 12 - 2022
100%

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và đi vào nề nếp trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Ngày 21/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 19045/UBND-KSTTHCNC về việc hướng dẫn của Bộ Công an về thực hiện một số quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an tại Công văn số 4114/BCAANCTNB ngày 25/11/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý biết và thực hiện. Theo đó, Giám đốc Sở Ngoại vụ thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Ngoại vụ biết để triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành hướng dẫn tại Công văn Công văn số 4114/BCAANCTNB ngày 25/11/2022 của Bộ Công an, như sau:

1. Xác định bí mật Nhà nước và độ mật của bí mật Nhà nước

- Về thẩm quyền;

- Về ký thừa lệnh, thừa ủy quyền, thay mặt;

- Về áp dụng danh mục bí mật Nhà nước;

- Về dự thảo văn bản chứa nội dung bí mật Nhà nước;

- Về nội dung “Đước phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước” quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Về đóng dấu “Bản số” trên tài liệu bí mật Nhà nước;

- Về xử lý, khắc phục trường hợp cơ quan, tổ chức xác định sai bí mật Nhà nước và độ mật của bí mật Nhà nước.

2. Ban hành danh mục bí mật Nhà nước

3. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước

- Việc sao tài liệu bí mật Nhà nước;

- Trường hợp sao nhiều bản;

- Đối với dự thảo văn bản chứ nội dung bí mật Nhà nước chưa có chữ ký của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức;

- Ký sao tài liệu bí mật Nhà nước theo hình thức thừa lệnh, thừa ủy quyền.

4. Giải mật bí mật Nhà nước

- Đối với tài liệu không có nội dung bí mật Nhà nước được cơ quan, tổ chức chưa xác định đóng dấu độ mật;

- Bí mật Nhà nước được giải mật toàn bộ hoặc một phần quy định tại khoản 4 Điều 22 của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

5. Ban hành quy chế, nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước

- Hình thức ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Ban hành nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước đối với cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở đảng.

6. Phân công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước tại cấp xã

- Nội dung hướng dẫn theo Công văn số 4114/BCAANCTNB ngày 25/11/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, cụ thể: 

<

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm...(20/11/2023 5:23 CH)

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quộc hội khóa XV thông qua tại kỳ...(16/10/2023 3:40 CH)

Hướng dẫn cách thức, quy trình gia hạn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định...(23/06/2023 9:11 SA)

Tăng cường sử dụng điện tiết kiệm mùa khô, nắng nóng năm 2023(22/06/2023 9:14 SA)

Nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Phản hồi Thanh Hóa(15/06/2023 9:15 SA)

°
3935 người đang online