Hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đăng ngày 23 - 12 - 2022
100%

Sáng ngày 22/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và truyền đạt Nghị quyết.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến hơn 600 điểm cầu từ tỉnh đến các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn với hơn 20.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị,Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Từ ngày 3 đến ngày 9-10-2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có việc họp bàn thông qua định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 3 Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản đó là: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng, chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trực tiếp truyền đạt thêm những điểm cốt lõi, đặc biệt là những điểm mới trong Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Mai Xuân Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo tại hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Đồng chí Mai Xuân Liêm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện. Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Việc đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo tại hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, bảo đảm sát với tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; bám sát Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới với những cách làm mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với các cấp uỷ đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm việc làm cho công nhân lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động ra quân sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm mới.

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2023: Nhân dân trong tỉnh được đón Tết Nguyên đán Quý...(30/01/2023 3:47 CH)

Hội nghị toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong...(29/12/2022 4:21 CH)

Hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương...(23/12/2022 3:38 CH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành...(09/12/2022 11:24 SA)

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX(08/12/2022 11:22 SA)

1555 người đang online