Công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc Công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Việc công nhận kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố được đánh giá theo Quy định tại Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh. Thông qua đánh giá, xếp loại thấy được tình hình hoạt động của các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; từ đó, phát huy mặt tích cực, khắc phục các mặt yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước, phục vụ quản lý nhà nước của các sở, chính quyền địa phương; đồng thời kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị là tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua – khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo hằng năm.

Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện đã hơn 10 năm qua. Đến nay, các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại ngày càng được sửa đổi, bổ sung có định lượng, phù hợp với thực tế, sát với thực tiễn hoạt động và công tác chỉ đạo của các sở, ngành, địa phương. Nhờ đó, bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của sở, ban, ngành, địa phương được rõ nét, góp phần nâng cao chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 464/QĐ-UBND, Năm 2022, UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với 05 sở, cơ quan ngang sở; 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và 08 UBND các huyện, thành phố. Gồm các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;  UBND các huyện, thành phố: Đông Sơn, Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Cẩm Thủy.

Có 13 sở, cơ quan ngang sở; 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 17 UBND các huyện, thị xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với 02 sở; 03 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 02 UBND huyện, thị xã.

Hiện nay, Thanh Hóa đang là điểm đến của các Tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư lớn, tạo cho tỉnh có nhiều xung lực mới, làn sóng mới, vận hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ngày càng đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững chung của tỉnh./.

Theo Thanhhoa.gov.vn