Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới

Ngày 05/01/2023, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV đã ban hành Nghị quyết về một số Luật sửa đổi, bổ sung.

Thực hiện Công văn số 132/HĐPH-STP ngày 31/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật Tỉnh về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Xuân Quý Mão; HĐND tỉnh, Sở Ngoại vụ triển khai Chương trình phối kết hợp với các sở, ban ngành đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, Nghị quyết được thông qua thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Góp phần đảm bảo quyền được phổ biến thông tin về pháp luật của công dân và tập trung triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Sở Ngoại vụ thực hiện phổ biến các Luật, Nghị quyết mới bằng hình thức đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Cổng/Trang Thông tin điện tử:

1. Luật Dầu khí.

2. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Luật Thanh tra.

4. Luật Phòng, chống rửa tiền.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

6. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

7. Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.

8. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

9. Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

10. Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023.

11. Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

12. Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

13. Nghị quyết Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

14. Nghị quyết Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Xem chi nội dung các văn bản tại đây.