Túi ngoại giao và những điều cần biết

Túi ngoại giao (valise ngoại giao) là một trong những dạng liên lạc quan trọng nhất và phổ biến nhất của Cơ quan đại diện ngoại giao với nước cử đại diện hoặc với các Cơ quan đại diện của nước mình ở nước ngoài.

Túi ngoại giao là các túi hoặc các kiện hàng được gắn xi, đóng dấu, trong đó chứa đựng tài liệu chính thức hoặc các đồ vật dùng cho công việc chính thức của Cơ quan đại diện.

Túi ngoại giao có thể bao gồm một hoặc nhiều kiện. Những kiện tạo thành túi ngoại giao phải được niêm phong, mang dấu hiệu bên ngoài dễ nhận thấy, chỉ rõ đặc điểm của túi ngoại giao.

Túi ngoại giao được hưởng quyền bất khả xâm phạm, không bị giữ hoặc bị gây trở ngại.

Giao thông viên ngoại giao (người mang túi ngoại giao) phải mang theo giấy tờ chính thức xác nhận tư cách của họ, ghi rõ số kiện tạo thành túi ngoại giao.

Khi thi hành chức năng, họ được nước tiếp nhận bảo hộ, được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, không bị bắt hoặc bị giam giữ dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu túi ngoại giao được ủy nhiệm cho người chỉ huy máy bay (hoặc tàu thuỷ, tàu hỏa) thì người đó phải mang theo giấy tờ chính thức ghi rõ số kiện tạo thành túi ngoại giao, nhưng người đó không được coi là giao thông viên ngoại giao.

Cơ quan đại diện có thể cử thành viên đến nhận túi ngoại giao trực tiếp và không bị cản trở từ tay người chỉ huy tàu bay đó.

Theo baoquocte.vn