Hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Về việc khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

Hướng dẫn thi hành điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTG ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTG ngày 31/7/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTG ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối ngoại với người Việt Nam ở nứơc ngoài

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg(16/06/2014 4:49:00 CH) 1994

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó chặt chẽ với quê hương, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH THANH HÓA

Thời tiết

Lượng truy cập

Top